Dating alpabetong pilipino

If you are looking for ways to solve issues related to text sound, you can refer to this post for suggestions: How to Fix No Text Sound on i Phone The other i OS 11 sound related problem is about i Phone ringtone.

You can take the following tips to get them solved.

She doesn't wanna get pizza sauce all over her nice dress!Noong 2015 ang KWF ay nagpakila sa Patuldók na E, Ëë.Ito ay sumisimbolo sa tunog-schwa na matatagpuan sa maraming katutubong wika sa Pilipinas.Sa kalagitnaan ng siglong ito ay nadagdagan at kalayunang nabawasan.Sa paglabas ng Ortograpiyang Pambansa noong 2014, ang dáting 8 titik na hindi pa naidagdag ay sa ngayong pinangalanang opisyal. Ito ay isang malaking hakbang na idagdag ang mga titik na ito upang gawing modernisado ang sistemang panulat na ito at upang mapangalagaan ang mga katutubong wika sa Pilipinas.Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpiya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilîng wika at diyalekto sa Pilipinas.

278

Leave a Reply